Οδηγοί και Κανονισμοί

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Κανονισμοί

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση (ΦΕΚ 3532/τ.Β’/25-05-2023)
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Πολιτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας

Οδηγοί

Οδηγός Σπουδών
Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Οδηγός Σύνταξης Βιβλιογραφικών Αναφορών και Βιβλιογραφίας
Οδηγός περί Λογοκλοπής

Χρήσιμα Έντυπα

Πρόταση Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψη προσωπικής ευθύνης
Πρότυπο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας
Πρακτικό Συνεδρίασης Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση ΜΔΕ
Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο