Διοικητική Οργάνωση

Διοίκηση και οργανωτική δομή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα, που προβλέπει ο ν. 4957/2022. Τη συνολική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος την έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), η οποία συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων (του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού) και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ, κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) είναι πενταμελής, τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως επισπεύδον Τμήμα, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.

Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών δύναται να συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), με διετή θητεία, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του ΠΜΣ και τέσσερα (4) από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Διευθυντής του ΔΠΜΣ, κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ένα (1) μέλος της και προέρχεται από το επισπεύδον Τμήμα, για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

Στην ΕΠΣ και τη ΣΕ δύναται να συμμετέχουν Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον παρέχουν διδακτικό έργο στο ΔΠΜΣ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, καθώς και τα μέλη της ΕΠΣ και της ΣΕ δεν δικαιούνται αμοιβής ή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας του Προγράμματος.

Ο/Η Διευθυντής/ρια του ΔΠΜΣ, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.

Ο/Η Διευθυντής/ρια του ΔΠΜΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευσης για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του. Ο/Η Διευθυντής/ρια του ΔΠΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ΔΠΜΣ, με απόφαση της ΕΠΣ μπορούν να συγκροτούνται διάφορες επιτροπές όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
  • Η Επιτροπή Επιλογής: Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών.
  • Η Συμβουλευτική Επιτροπή: Αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ και άλλους διδάσκοντες του ΔΠΜΣ είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των υποψηφίων.
  • Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών.
  • Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Αξιολογεί τη λειτουργία του ΔΠΜΣ και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του.

Στους χώρους του Πανεπιστημίου λειτουργεί Γραμματεία του ΔΠΜΣ η οποία στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό, που καλύπτεται με συμβάσεις έργου ή πρόσθετης απασχόλησης μέσω ΕΛΚΕ. Υπεύθυνος/η για τη γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών ορισμένος/η με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο