Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Το ΔΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση αποσκοπεί να πετύχει τα ακόλουθα γενικά αποτελέσματα:

Γενικά Αποτελέσματα

 • Να μεταδώσει τις γενικές γνώσεις των θεωριών της Οργάνωσης και Διοίκησης στα πλαίσια μιας ευρείας πανεπιστημιακής μόρφωσης.
 • Να αναπτύξει ένα σφαιρικό τρόπο σκέψης που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές πτυχές που έχουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.
 • Να μυήσει τους φοιτητές στις επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων και τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. 
 • Να εφοδιάσει κατάλληλα τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα και επιτυχία τα σύγχρονα ζητήματα που τους απασχολούν και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις.
 • Να αναπτύξει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και ακεραιότητα στους φοιτητές.
 • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν με ευέλικτο τρόπο το πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας έναν τομέα εξειδίκευσης με την κατάλληλη για αυτούς κατεύθυνση σπουδών.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, ή να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις.
 • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές ώστε να προχωρήσουν σε επιπλέον σπουδές σε προγράμματα σπουδών του ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες εξειδικεύονται και περιγράφονται αναλυτικά ανά μάθημα στα αντίστοιχα περιγράμματα μαθημάτων.

Γνώσεις

 • Να γνωρίζουν τις αρχές, τις έννοιες και τις κύριες θεωρίες της Διοίκησης και των επιμέρους γνωστικών πεδίων που την συγκροτούν (οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική, μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα, επιχειρησιακή έρευνα, κ.α.).
 • Να γνωρίζουν τις νέες επιστημονικές τάσεις που αναπτύσσονται στο χώρο των επιχειρήσεων σε σχέση με την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Να κατανοούν τις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική εξέλιξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να κατανοούν θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία, την οργάνωση, τη λειτουργία  και τη διαχείριση επιχειρηματικών  μονάδων. 
 • Να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν την αποστολή και τους γενικούς και εξειδικευμένους στόχους των επιχειρηματικών μονάδων.
 • Να κατανοούν την έννοια και το σκοπό της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον της και να ερμηνεύουν την επιχειρηματική δράση σε σχέση με τις διαφόρων ειδών απαιτήσεις, περιορισμούς και προκλήσεις που διαμορφώνονται σε αυτό.

Δεξιότητες

 • Να αναλύουν απλές και σύνθετες καταστάσεις στις επιχειρήσεις και να αντιλαμβάνονται τους κρίσιμους παράγοντες επίλυσης  οικονομοτεχνικών προβλημάτων. 
 • Να διενεργούν επιστημονικές έρευνες με χρήση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων. 
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές για την τεκμηρίωση και την ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων, την αναζήτηση λύσεων και το σχεδιασμό νέων δράσεων.  
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές για την καταγραφή, την ανάλυση και την ερμηνεία των περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Να διαπιστώνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων και να προσαρμόζουν κατάλληλα τις ερευνητικές τεχνικές που εφαρμόζονται. 
 • Να διακρίνουν και να συνειδητοποιούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και τη συμβολή τους στη δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών, τη συνεργασία  και τη λήψη αποφάσεων.
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, προφορικά́ μέσω παρουσιάσεων και γραπτά́ μέσω εκθέσεων και αναφορών.
 • Να εργάζονται σε ομάδες εργασίας και να συνεργάζονται για την επίτευξη των εκάστοτε σκοπών και στόχων. 

Ικανότητες

 • Να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τα δεδομένα, να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν την καταλληλότερη.
 • Να αναπτύσσουν δημιουργική́ σκέψη για την ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων.
 • Να αναπτύσσουν βιώσιμες προσεγγίσεις και στρατηγικές.
 • Να αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτομιών και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Να αξιολογούν τις καταστάσεις και να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την επίτευξη των ερευνητικών ή επιχειρησιακών στόχων. 
 • Να αναπτύσσουν μία ολιστική προοπτική προσέγγισης των αλληλεπιδρώντων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στις επιχειρήσεις. 
 • Να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς τομείς και περιβάλλοντα ώστε να αναπτύσσουν καινοτόμες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων. 
 • Να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές για την βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • Να αναπτύσσουν σύνθετες ερευνητικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παραγωγή́ πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο