Διπλωματική Εργασία

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξάμηνου, οι φοιτητές θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και να προτείνουν επιβλέποντα καθηγητή. Επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι:

  • Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.
  • Εξωτερικός συνεργάτης, διδάσκων του ΔΠΜΣ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

Το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται στο «Έντυπο Α – Πρόταση Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας». Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόβλημα που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και ενδεικτική βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί.

Οι προτάσεις για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας γίνεται με κριτήρια: τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων (δεύτερο εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης) και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι τέσσερις μήνες από την αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι δώδεκα μήνες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για φοιτητές που δικαιολογημένα δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για σοβαρούς προσωπικούς λόγους ή λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, η ΣΕ μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, μπορεί να χορηγήσει παράταση της διάρκειας εκπόνησης της μεταπτυχιακής του εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές και κατά την κρίση της ΣΕ οι φοιτητές μπορεί να επιβαρύνονται με επιπλέον δίδακτρα παρακολούθησης της μεταπτυχιακής εργασίας τους, ύψους μέχρι 100 €. Σε περίπτωση που φοιτητής ζητήσει αλλαγή θέματος ή αλλαγή επιβλέποντος καθηγητή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη αυτού, τότε υποχρεώνεται να καταβάλλει επιπλέον τα δίδακτρα ενός εξαμήνου.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να είναι αντίστοιχης ποιότητας με το επίπεδο σπουδών. Οι προδιαγραφές της αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει τακτική επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΣΕ του ΔΠΜΣ, τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ ή/και διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΕ. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας, που απαιτεί η διοικητική επιστήμη και περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια, καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας. Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχωριστά και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, περιέχονται στο σχετικό οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, περιέχονται στο σχετικό οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Συνημμένα αρχεία
Έντυπο Α – Πρόταση Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο