Προϋποθέσεις Εισαγωγής​

Αριθμός και κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ ανά έτος ορίζεται σε 300 για το σύνολο των τμημάτων στους κόμβους Σερρών, Κατερίνης και Θεσσαλονίκης. Η εισαγωγή των φοιτητών δύναται να πραγματοποιείται σε δύο εισαγωγικές περιόδους, στην έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΔΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα, χωρίς να ξεπεραστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. Για τη λειτουργία Τμήματος απαιτείται ο αριθμός των φοιτητών που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και αν σε κάποιο τμήμα δε συμπληρωθεί, θα κατανέμονται σε άλλoυς κόμβους.

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 304 του νόμου 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 5029/2023.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψήφιους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησής τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ή συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. Skype, Zoom) που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑριθμός Μορίων
1Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, σε ΑΕΙ ή σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες30
2Κατοχή δεύτερου πτυχίου10
3Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ10
4Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ15
5Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων15
6Κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου σε ξένη γλώσσα5
7Αποδεδειγμένη διεθνής εμπειρία5
8Συστατικές επιστολές έως 2 συνολικά10
Σύνολο100
Ο μέγιστος αριθμός των δυνατών μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70%.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε ποσοστό 150% των εισακτέων στον πίνακα αξιολογικής κατάταξης της πρώτης φάσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιο.

Η δεύτερη φάση αφορά στην προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Καθένα από τα τρία μέλη της επιτροπής παραλαμβάνει τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση και αξιολογεί κάθε υποψήφιο σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η ωριμότητα, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και η ομαδικότητα. Ο τελικός βαθμός από την προσωπική συνέντευξη κάθε υποψηφίου προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών αξιολογητών. Η βαθμολογία αυτή σταθμίζεται με συντελεστή 30%.

Επιτυχόντες

Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του ΔΠΜΣ.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς, εντός 10 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση (το 50%) των διδάκτρων. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο