Οικονομική Συμμετοχή​

Τέλη φοίτησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση και προϋποθέσεις απαλλαγής από αυτά

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στο συνολικό ποσό των 3.000,00 € για το σύνολο του προγράμματος. Για την καταβολή των διδάκτρων δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε 3 ισόποσες δόσεις των 1.000,00 € ανά εξάμηνο φοίτησης.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση (ή ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων) καταβάλλεται προκαταβολικά ως προϋπόθεση για την εγγραφή του φοιτητή στο εξάμηνο, ενώ η δεύτερη δόση (ή ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των διδάκτρων) καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.

Ειδικά για την εγγραφή των φοιτητών στο πρώτο εξάμηνο, οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση των διδάκτρων (ή ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων) και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εγγραφής τους συμπληρώνοντας μία δήλωση αποδοχής της ένταξής τους στο ΔΠΜΣ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών πριν από την έναρξη των μαθημάτων, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Σε περίπτωση, που κάποιος από τους επιτυχόντες αρνηθεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του στις παραπάνω προθεσμίες και για οποιονδήποτε λόγο, η θέση του θα καλυφθεί από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας της πρώτης φάσης αξιολόγησης ενώ το ποσό που ενδεχομένως προκαταβλήθηκε για την εγγραφή του στο πρόγραμμα δεν επιστρέφεται.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν προβούν στην υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας.

Λογαριασμός καταβολής οικονομικής συμμετοχής

Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
IBAN: GR62 0172 2570 0052 5707 2856 880

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο του φοιτητή – 40246 (ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση)

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, που εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις αντίστοιχες, εκδιδόμενες κατ’ έτος, υπουργικές αποφάσεις. Η απαλλαγή των τελών φοίτησης γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων φοιτητών και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά την εγγραφή τους. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνεται από ΑΕΙ της ημεδαπής.

Ακαδημαϊκό έτος 2023-24
Το άρθρο 86 του νόμου 4957/2022 προβλέπει τα σχετικά με την απαλλαγή φοιτητών από τέλη φοίτησης:
 1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
 2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
 4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισο- δύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
  2. ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,
  3. ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ- φωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύ- τεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.
 6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.
 7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
 8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

Λεπτομέρειες που ρυθμίζουν τα θέματα της δωρεάν φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζονται στην υπό στοιχεία 108990/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/16-09-2022).

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή

 1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 2. Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
 3. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
  (β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
  (γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
  (δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  (ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
  (στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.
 4. Όσοι φοιτητές διαθέτουν άλλο μεταπτυχιακό το οποίο κατέθεσαν με την αίτησή τους και αξιολογήθηκε για την επιλογή τους, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για το ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ.

Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Συνημμένα αρχεία
Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο