Διάρθρωση Σπουδών​

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση των σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Διάρκεια

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι έξι εξάμηνα. Με τη λήξη των έξι εξαμήνων ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδίκαια από το μεταπτυχιακό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως σοβαροί ιατρικοί ή οικογενειακοί λόγοι, κ.α.) και έπειτα από ειδική αιτιολόγηση μπορεί να δοθεί από τη Συνέλευση επιπλέον χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή. Η χρονική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η Ειδική Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης διάρκειας που δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών. Συνολικά υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα μαθήματα.

Κατά το Α’ εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί πέντε υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β’ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί να επιλέξει τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 ECTS και η διδασκαλία του διαρκεί 13 διαλέξεις. Κατά το Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςΏρεςΔΜ
101Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο ΤομέαΥΠ3 Θ6
102Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ΟργανισμούςΥΠ3 Θ6
103Μάρκετινγκ ΥπηρεσιώνΥΠ3 Θ6
104Διαχείριση & Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και ΟργανισμώνΥΠ3 Θ6
105Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Δημόσια ΔιοίκησηΥΠ3 Θ6
Σύνολο30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςΏρεςΔΜ
201Έρευνα στη Δημόσια ΔιοίκησηΥΠ3 Θ6
207Επικοινωνία – Διαχείριση ΚρίσεωνΕ3 Θ6
208Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΕ3 Θ6
209Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services)Ε3 Θ6
210Διαχείριση Έργων και ΠρογραμμάτωνΕ3 Θ6
211Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση με ενότητες:
(α) Ποιότητα – αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση
(β) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ε3 Θ6
Σύνολο30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςΏρεςΔΜ
301Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥΠ30
Σύνολο30
ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες (ECTS)
ΥΠ: Υποχρεωτικό Μάθημα
Ε: Μάθημα Επιλογής
Θ: Ώρες θεωρητικής διδασκαλίας ανά εβδομάδα
ECTS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων

Εξετάσεις

Σε κάθε μάθημα διενεργούνται εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων. Για όσους φοιτητές αποτύχουν στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος, προβλέπεται μία επαναληπτική εξεταστική περίοδος τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες, που τους έχουν ανατεθεί. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, τα είδη της αξιολόγησης (εξετάσεις, εργασίες κλπ) και η βαρύτητα καθενός στον τελικό βαθμό, προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα, που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την έναρξη των μαθημάτων σχετική δήλωση στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ σχετικά με τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών. Ο διδάσκων είναι υποχρεωμένος επίσης να γνωστοποιεί στους φοιτητές, με την έναρξη των μαθημάτων, τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επίδοσής τους και να τους παρέχει διευκρινήσεις.

Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος του τελικού βαθμού σε κάθε μάθημα και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επί τον αριθμό των διδακτικών μονάδων του μαθήματος και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αντίστοιχα.

Αξιολόγηση

Κατά την περίοδο που ορίζει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν κάθε μάθημα που διδάσκονται, με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Η διαδικασία εκτελείται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ και της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ανώνυμη. Κανείς δεν μπορεί να δει τις αξιολογήσεις κάθε φοιτητή. Μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα ανά μάθημα / τμήμα / σχολή εξάγονται από το σύστημα.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η αξιολόγηση διενεργείται με βάση τα εξής κριτήρια:
  1. Οργάνωση της ύλης και επάρκεια του διδακτικού υλικού.
  2. Σύνδεση της ύλης με την ύλη άλλων μαθημάτων.
  3. Διδακτική επάρκεια και συνέπεια του διδάσκοντα.
  4. Επάρκεια του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.


Τα αποτελέσματα της αποδελτίωσης της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον κάθε διδάσκοντα με ευθύνη του Διευθυντή του Προγράμματος και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στο σύνολό τους στη Συντονιστική Επιτροπή, όπου δίδονται οι απαραίτητες υποδείξεις και λαμβάνονται διορθωτικές αποφάσεις.

Απονεμόμενος Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του επισπεύδοντος Τμήματος.

Για την απόκτησή του απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος καθηγητή.

Στους απόφοιτους του ΔΠΜΣ μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχουν περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο