Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επισπεύδον Τμήμα), Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3412/2018 απόφαση ίδρυσης (ΦΕΚ 4063/τ.Β’/17-09-2018), την υπό στοιχεία ΔΦ 15/4883 απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 3623/τ.Β’/01-10-2019), την υπό στοιχεία ΔΦ 15/4241 τροποποίηση απόφασης επανίδρυσης (ΦΕΚ 1183/τ.Β’/26-03-2021) και τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-07-2022).

Ο νέος Κανονισμός Σπουδών είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 3532/τ.Β’/25-05-2023.

2015 – 2018 (προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» και κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 65727/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1182/τ.Β’/08-05-2014), την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 2803/τ.Β’/22-12-2015) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16-06-2008) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο