Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς (102)

Στα πλαίσια του μαθήματος εξειδικεύονται οι έννοιες του στρατηγικού προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, της ανάλυσης των στοιχείων εργασίας, της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, της πολιτικής των αμοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας καθώς και οι εργασιακές σχέσεις.