Πρόγραμμα Σπουδών

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το ΔΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Κατά το Α' εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β' εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες-ECTS.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής:

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

κωδ Τίτλος μαθήματος Τύπος Ώρες ΔΜ
101 Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα ΥΠ 6
102 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ΥΠ 6
103 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΥΠ 6
104 Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών ΥΠ 6
105 Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση ΥΠ 2Θ+1Ε 6
  Σύνολο     30

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

κωδ Τίτλος μαθήματος Τύπος Ώρες ΔΜ
Υποχρεωτικά
201 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση ΥΠ 2Θ+1Ε 6
Επιλεγόμενα μαθήματα: Ο φοιτητής επιλέγει 4 από τα 5
207 Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων Ε 6
208 Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ε 2Θ+1Ε 6
209 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) Ε 6
210 Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Ε 2Θ+1Ε 6
211 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση με ενότητες:
(α) Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, (β) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ε 6
  Σύνολο     30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

κωδ Τίτλος μαθήματος Τύπος ΔΜ
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠ 6
  Σύνολο   30

 

ΥΠ : Μαθήματα υποχρεωτικά
Ε : Μαθήματα επιλογής
ΔΜ : Διδακτικές Μονάδες