Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακων Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2023-24

 

 

Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες

Πληροφορίες : κα Ι. Σεφερίδου

Τηλέφωνο : 23210 49336

.

     

 

Πρόσκληση Εκδήλωσησ Ενδιαφέροντος
για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 

 

Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1183/τΒ΄/26.03.2021 απόφαση  περί τροποποίησης επανίδρυσης του Προγράμματος, την υπ' αριθμό αριθμ. πρωτ. 127366/Ζ1/26.7.2018 απόφαση του ΥΠΑΙΘ και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τεύχος Α') για την «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Διοίκηση».

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό 100% . Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΕΠ του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν τα παρακάτω : (α) Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, (β) Κατοχή δεύτερου πτυχίου, (γ) Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, (δ) Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, (ε) Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, (στ) Κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες, (ζ) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών, (η) Συστατικές επιστολές. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεων τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα λειτουργήσουν τμήματα στις Σέρρες και την Κατερίνη. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα στο ΠΜΣ, επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 05 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή μέχρι 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά (διεύθυνση : Γραμματεία ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.       Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (τη συντάσσει ο υποψήφιος και δηλώνει με σειρά προτεραιότητας Σερρες -Κατερίνη, δηλώνοντας υποχρεωτικά κινητό και email)

2.       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.       Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει).

4.       Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.

5.       Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν).

6.       Δύο συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν).

7.       Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

8.       Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στη Δημόσια Διοίκηση η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα, (εάν υπάρχουν).

9.       Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

10.   Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα Δημόσιας διοίκησης (εάν υπάρχει).

11.   Σύντομο σημείωμα - επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τέλους φοίτησης, ύψους 1.000 € ανά φοιτητή και εξάμηνο σπουδών (ή συνολικά 3.000€ για το σύνολο του προγράμματος) και η χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου του 2023. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mpa.teicm.gr/), στην ιστοσελίδα του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου και στην γραμματεία της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού, Τέρμα Μαγνησίας, 62124  (τηλ.: 2321049336, 2321049229, 6973296363, 6949983823 email: seferidou@ihu.gr). Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ

 

 

Δημήτριος Πασχαλούδης
Καθηγητής