Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το ΔΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι εξάμηνα. Με τη λήξη των έξι εξαμήνων ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδίκαια από το μεταπτυχιακό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως σοβαροί ιατρικοί ή οικογενειακοί λόγοι) και έπειτα από ειδική αιτιολόγηση μπορεί να δοθεί από τη Συνέλευση ένα επιπλέον εξάμηνο (πέρα από το 6ο) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης διάρκειας που δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα (ν.4485, άρθρο 33, παρ.3). Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.