Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών (104)

Το μάθημα αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους στοιχεία, να προγραμματίσουν τις δράσεις τους και να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή οικονομική τους λειτουργία με λογιστικά πρότυπα. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι ενότητες:

  • Κεφάλαιο Κίνησης - Διαχείριση
  • Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών
  • Στατικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων
  • Δυναμικές μέθοδοι
  • Μόχλευση
  • Ανάλυση όγκου κέρδους
  • Νεκρό σημείο
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών.